Finančné, manažérske a právne aspekty podnikania

Cieľom je vytvoriť priestor na prezentáciu výsledkov vedeckovýskumnej činnosti jednotlivých účastníkov vedeckého seminára z pohľadu aktuálnych finančných problémov, účtovných, daňových, manažérskych a právnych zmien v oblasti riadenia podnikov a nových trendov vo sfére podnikania.

Z prezentovaných príspevkov bude vydaný recenzovaný zborník vedeckých prác v elektronickej podobe.