Geografia a prax

Prednáška prof. RNDr. Petra Spišiaka, CSc. predstaví systém geografických vied ako bázu možností štúdia geografie, uplatnenie geografov v praxi na báze prieskumov a príklady projektov zameraných na transformáciu rurálnych štruktúr na Slovensku po r. 1990.