Interaktívne laboratórne cvičenie

Záujemcovia môžu vidieť a vyskúšať si pestré, farebné experimenty na Katedre chémie Univerzity J. Selyeho, čím posilnia svoje zážitkové učenie, hravé osvojenie si znalostí a v neposlednom rade záujem o prírodovedné predmety.