Interpretačné kurzy v sólovom speve

Kurzy v sólovom speve budú zamerané na praktické štúdium rozpracovaných árii a korekciu individuálnych technických či interpretačných nedostatkov u študentov spevu. Lektormi kurzov budú sopranistka Mgr. art. Mária Porubčinová, ArtD. a klavista doc. Mgr.art. Róbert Pechanec, ArtD.
Prednáška doc. R. Pechanca bude zameraná na interpretáciu z pohľadu korepetítora a jej problémy.