Kam sa stratil význam? (Alebo k heslu „sodomia“ v slovenčine)

Prednáška sa zaoberá významovým nesúladom medzi výkladom heslového slova „sodomia“ v slovenských slovníkoch a chápaním daného slova v kontextoch, ktoré nachádzame v Slovenskom národnom korpuse. Pri zbere údajov (dňa 7. apríla 2022) sme v korpuse našli 300 výsledkov a konštatujeme, že chápanie slova u autorov textov z korpusu sa od definície v spomínaných slovníkoch prevažne odlišuje.