Korpusové texty ako zdroj jazykovej informácie v súčasných jazykovedných výskumoch

Odborná prednáška je venovaná metóde výskumu korpusu. Ukazuje nepochybné výhody, ale aj nevýhody tohto prístupu, ilustrované na príklade materiálov z národného korpusu ruského jazyka. Výhodou korpusu je výrazné zjednodušenie a zrýchlenie postupu jazykového spracovania veľkých polí textov, čo je spojené s mnohými nedostatkami súvisiacimi s automatickou anotáciou údajov.
Podujatie sa realizuje hybridnou formou: prezenčne a online (pripojenie cez MS Teams).

Prednášateľka: dr. Izabela Kozera-Slavomirska, adjunkt Katedry ruskej jazykovedy Inštitútu východoslovanskej filológie Jagelonskej univerzity v Krakove.