LA LITTÉRATURE DANS L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES IV

Prednáška a workshop v rámci riešenia projektu KEGA 025PU-4/2021 s názvom Inovácia výučby literatúry v príprave študentov učiteľstva a prekladateľstva francúzskeho jazyka s dôrazom na rozvíjanie primárnych a sekundárnych jazykových kompetencií.

Počas akcie odznie prednáška prof. PhDr. Zuzany Bohušovej, PhD. Neutralizačné stratégie pri translácii literárnych a neliterárnych textov a diseminácia výsledkov riešenia projektu, ktoré predstaví zodpovedný riešiteľ, doc. Mgr. Ján Drengubiak, PhD.