Medzinárodná vedecká konferencia: Digitálna gramotnosť učiteľa primárneho vzdelávania

Cieľom konferencie je poskytnúť analýzu a diskutovať o potrebnom rozsahu digitálnej gramotnosti učiteľa primárneho vzdelávania. Ide predovšetkým o digitálne kompetencie, ktorými by mal učiteľ disponovať, aby prispieval k zefektívneniu edukačného procesu s cieľom komplexne rozvíjať osobnosť žiaka.
Konferencia je orientovaná na predstavenie aktuálnych trendov a výskumov v oblasti digitálnej gramotnosti učiteľa so zameraním na prezentáciu výsledkov výskumu v oblasti používania IKT učiteľom na 1. stupni ZŠ. Vzájomná diskusia bude prospešná nielen v nadviazaní vzájomnej spolupráce v európskom kontexte ale rovnako i vo vedeckej sfére.
Konferencia je realizovaná v rámci projektu VEGA 1/0748/20: Diagnostikovanie digitálnej gramotnosti učiteľov primárneho vzdelávania v kontexte pregraduálnej prípravy a edukačnej reality.