Metóda repertoárovej mriežky a jej využitie v marketingovej komunikácii

Téma prednášky nadväzuje na sériu téz predmetov metodologického zamerania odboru marketingová komunikácia a reklama a sústreďuje sa na využitie metódy repertoárovej matice v marketingovej komunikácii. Prednášku vedie Mgr. Magdaléna Balážiková, PhD. (Katedra digitálnych hier UCM v Trnave). Podujatie je realizované v rámci aktivít projektov VEGA 1/0650/22, KEGA 041UKF-4/2021; APVV-18-0257.