Najnovšie trendy v zamestnanosti a HR v krajinách V4 vo svetle empirického výskumu

V súčasnosti sme svedkami zrýchlenej transformácie trhu práce. V dôsledku technologického rozvoja sa pracovné miesta transformujú, profesie zanikajú a vznikajú nové, čo predstavuje významnú výzvu pre zamestnávateľov aj zamestnancov. Pre spoločnosti a inštitúcie je čoraz dôležitejšie udržať si pracovnú silu a prilákať nové talenty, pričom pracovnej sily s primeranou kvalifikáciou je čoraz menej. Všetky tieto efekty spôsobujú transformáciu trendov zamestnanosti a HR.