Nové výzvy mediálnej a marketingovej komunikácie

Ústrednou témou konferencie pre doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov a odborných asistentov Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF, je retrospektívny a perspektívny pohľad na marketingovú komunikáciu, na aktuálne problémy a témy, ktoré nachádzajú svoj obraz v rôznych druhoch médií a oblastiach marketingu ako prístup k formovaniu a ovplyvňovaniu recipienta. Podujatie je realizované v rámci aktivít projektov VEGA 1/0650/22; KEGA 041UKF-4/2021; APVV-18-0257.