Nové výzvy mediálnej a marketingovej komunikácie

Ústrednou témou konferencie pre doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov a odborných asistentov, organizovanej z príležitosti 20. výročia založenia Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF, je retrospektívny a perspektívny pohľad na marketingovú komunikáciu, na aktuálne problémy a témy, ktoré nachádzajú svoj obraz v rôznych druhoch médií a oblastiach marketingu ako prístup k formovaniu a ovplyvňovaniu recipienta.