Otvárame dvere DSS Socia o. z.

Domov sociálnych služieb Socia o. z. poskytuje ambulantné služby pre ťažko zdravotne postihnuté deti a mládež. Odborní zamestnanci poskytujú klientom špeciálno-pedagogickú edukáciu a sprevádzajú ich pri samoobslužných úkonoch v rámci ucelenej rehabilitácie.