Patronymické názvy v ukrajinčine: synchrónia a diachrónia

Prednáška je venovaná diskusii o mene po otcovi v ukrajinčine; uvádzajú sa antroponymické dôkazy z rôznych období jeho dejín, ako aj toponomastické, folklórne, historické, epištolárne a konfrontačné argumenty, ktoré potvrdzujú, že meno po otcovi je výsledkom vlastného vývoja antroposystému a nie preberania.