Pôrodná asistentka v teréne

Podujatie je zamerané na prezentáciu študijného odboru PA.
Prezentácia odboru pôrodná asistencia sa bude zaoberať ukážkami ošetrovateľských techník zameraných na prácu pôrodnej asistentky a možnosťami dosiahnutia tohto vzdelania štúdiom na FZO. Ošetrovateľské techniky budú zamerané na meranie panvy, počúvanie tlkotu srdca plodu na demonštračnom modeli a na ukážku vonkajších pôrodníckych hmatov. Možnosti štúdia na FZO v odbore pôrodná asistencia budú podané prostredníctvom propagačných materiálov.