Prednáška „Legislatívne aspekty rozvoja sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania v SR“

Súčasný stav rozvoja sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania v SR. Verejné politiky podporujúce sociálne podnikanie v kontexte podpory zamestnanosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Priama a nepriama podpora sociálnych podnikov s akcentom na registrované sociálne podniky. Perspektívy rozvoja sociálnej ekonomiky na Slovensku.