Problematika zraniteľných skupín obyvateľstva v kontexte intervencií samosprávy

Seminár nadväzuje na ciele projektu VEGA 1/0595/21 a bude zameraný na problematiku intervencií samosprávy voči zraniteľným skupinám obyvateľstva. Pozvanie na seminár prijal pán starosta mestskej časti Ťahanovce Mgr. Ing. M. Ihnát.