Rozvoj ľudských zdrojov v malých a stredných podnikoch v kontexte výziev 21. storočia

Diskusia k výsledkom projektu VEGA 1/0718/22 v 1. roku riešenia.