Rozvoj schopnosti učiť sa v matematike

Prednáška bude tematicky orientovaná na predstavenie možností rozvoja vybraných zložiek myslenia dôležitých pre stimuláciu schopnosti učiť. Prezentované budú doménovo-špecificky orientované prístupy, ktorých kontext a princípy vychádzajú z matematických konceptov. Na konkrétnych ukážkach bude realizovaná kognitívna analýza matematickej úlohy, ako východisko pre tvorbu úloh diferencovanej úrovne náročnosti.