Hospodárenie s vodou v krajine

Cieľom seminára je zlepšiť vnímanie dôležitosti vody v krajine a tak vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium krajinnej ekológie, informovať odbornú verejnosť o aktuálnych projektoch a poznatkoch v danej oblasti. Na seminári ponúkneme aj praktické informácie a názorné ukážky o spracovaní priestorových dát pre prax za použitia GIS nástrojov.