Slávnostné promócie

Akademické obrady slávnostného odovzdávania dekrétov vedecko-pedagogických titulov docent a dokladov o absolvovaní doktorandského štúdia na fakultách Žilinskej univerzity v Žiline