Stretnutie

22Nov

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody TU PF v spolupráci s Univerzitou v Užhorode a...

22.11.2023 | 13:30 - 16:30
23Nov

Disputationes quodlibetales majú na Gréckokatolíckej teologickej fakulte PU 26-ročnú históriu. Na podnet študentov GTF PU...

23.11.2023 | 08:00 - 15:00
09Nov

Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady NHF EU v Bratislave, ktoré sa koná pri príležitosti 70. výročia...

09.11.2023 | 13:00 - 15:00
09Nov

Akademické obrady slávnostného odovzdávania dekrétov vedecko-pedagogických titulov docent a dokladov o absolvovaní doktorandského štúdia na...

09.11.2023 | 09:30 - 12:30
26Okt

Ide o multiplikačné stretnutia s predstaviteľmi vybraných stredných škôl (riaditelia + učitelia a žiaci) k...

26.10.2023 | 09:00 - 15:00
08Nov

Cieľom stretnutia je ocenenie praxových pracovísk za ich nesmierny podiel na odbornej príprave študentov ako...

08.11.2022 | 10:00 - 12:00
11Nov

Akademické obrady slávnostného odovzdávania dekrétov vedecko-pedagogických titulov docent a dokladov o absolvovaní doktorandského štúdia na...

11.11.2022 | 09:30 - 12:25
08Nov

Neformálne stretnutie študentov a učiteľov s cieľom vzájomného spoznania sa a overenia vedomostí.

08.11.2022 | 16:00 - 18:00
08Nov

Trh pracovných príležitostí. Stretnutie zamestnávateľov a študentov za účelom nadviazania kontaktov a možnej budúcej spolupráce...

08.11.2022 | 10:00 - 12:00
10Nov

1/ Otvorenie Centra 2/ Rokovanie s ÚSV ROS pod MV SR 3/ Modelová tímová práca...

10.11.2022 | 12:00 - 15:00