Sociálna práca s ľuďmi vo a po Výkone trestu odňatia slobody

Prostredníctvom analýzy prípadových štúdií odsúdených budeme zisťovať, ktoré prvky boli podporné pre ich úspešnú resocializáciu.
Cieľom je charakterizovať špecifiká ľudí vo VTOS, ich potreby a problémy; priblížiť si metódy sociálnej práce využívané v rámci penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti.