Štrukturalizmus: jazyk a jazyky umenia

Vedecká prednáška v rámci vedeckého cyklu Culturologos z oblasti semiotiky kultúry a teórie umenia popredného slovenského estetika a filozofa prof. PhDr. Petra Michaloviča, CSc., sa zaoberá kardinálnymi otázkami štrukturalizmu s rôznymi inovatívnymi pohľadmi na poňatie jazyka a jazykov umenia. Jej tematické zameranie korešponduje s aktuálne riešenou grantovou úlohou KEGA 041UKF – 4/2022 Príprava učebných textov nosných predmetov študijného programu kulturológia, realizovanou na pôde Oddelenia kulturológie – Ústavu manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie FF UKF v Nitre.