Súradnice estetiky, umenia a kultúry 8, PREMENY UMELECKEJ A EDUKAČNEJ PRAXE: ESTETIKA, FILOZOFIA VÝCHOVY, KREATÍVNA EDUKÁCIA

Zámerom konferencie je rekontextualizácia aktuálnych potrieb vzdelávania a estetickej výchovy s fokusom na kreativitu a zážitkovosť. Súčasná umelecko-výchovná a edukačná prax môže z estetiky a príbuzných vedných disciplín načerpať množstvo impulzov a inšpirácií. Tematický záber konferencie prepája oblasti estetiky, filozofie výchovy a filozofie umení, teórie umení, ako aj teórie a didaktiky umeleckého vzdelávania. Ambíciou vedeckého podujatia je iniciovanie diskusie o inovatívnych didaktikách umeleckej edukácie, o tvorivých a zážitkových metódach vyučovania, o výzvach spoločenských a politických skutočností, ktoré súčasnosť pred samotnú estetiku stavia. Na konferencii vystúpia domáci i zahraniční odborníci venujúci sa danej problematike, dokonca aj odborníci z praxe. https://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/ieuk/