Súradnice estetiky, umenia a kultúry IX: Medzi minulosťou a súčasnosťou estetiky – kritické edície v kontextoch historickej pamäti a kritické čítanie ako aktualizácia európskeho estetického myslenia.

Ambíciou podujatia – medzinárodnej vedeckej konferencie je načrtnúť, skúmať a prezentovať najdôležitejšie aspekty a výsledky historiografie estetiky v jej historických premenách a zasadiť ich do súčasného stredoeurópskeho kontextu. Bázou pre rekonštrukciu historickej pamäti je komplexná heuristika primárnych a sekundárnych prameňov, ich analýza a následná konfrontácia s doterajším stavom bádania. Reflexia a komparácia historických medzníkov a súčasných koncepcií má potenciál iniciovať nové metodologické postupy s dôrazom na interdisciplinaritu. V rovine metodologickej tak možno prehodnocovať zaužívané metódy ako aj generovať zodpovedajúcu a relevantnú metódu skúmania pri práci s prameňmi a s teóriami novšieho dáta, a to na základe umenovedných, umelecko-kritických, estetických teórií, odvodených z teoretických rezultátov súdobého filozofického diskurzu ako aj z praxe praktickej estetiky.