Systematická prehľadová štúdia

Systematická prehľadová štúdia predstavuje systematické zhromažďovanie, vyhodnocovanie a syntézu zistení z viacerých samostatných primárnych štúdií (systematic reviews, evidence syntheses). So stúpajúcim počtom samostatných štúdií v konkrétnej oblasti je čoraz ťažšie sledovať posledné zmeny a poskytovať zmysluplný prehľad existujúcich poznatkov. Systematické prehľady (Systematic Reviews – SRs) poskytujú metódy potrebné na ich prípravu a zároveň dávajú odpovede na konkrétne otázky. Prednáška vedená doc. PaedDr. L. Kaliskou, PhD. a doc. PhDr. Ľ. Pilárikom, PhD. vám ponúkne teoretické východiská tvorby SRs s uvedením konkrétnych príkladov v podobe záverečných prác v odbore psychológia a reálne skúsenosti s publikovaním SRs v indexovanom časopise.