Teórie smútenia po strate

Prednáška spojená s besedou približuje jednotlivé pôvodné i novšie teórie smútenia, modely, fázy či úlohy, realizovateľné v rámci smútkového poradenstva.
Prednáška približuje vnímanie smútku, jednotlivé fázy smútenia, teórie, ktoré ovplyvňujú nazeranie na smútok a odpovedá na otázky: Sú tieto teórie účinné? Je možné ich aplikovať v praxi? Ako sa v priebehu času menia?