Tvorivé inšpirácie v didaktike etickej výchovy a ich aplikácia do pedagogickej praxe

Seminár je zameraný na prepojenie teórie a praxe v didaktike etickej výchovy. Zmyslom seminára je metodické inšpirovanie budúcich učiteľov etickej výchovy. Na seminári sa zúčastnia aj pozvaní učitelia z pedagogickej praxe, ktorí odprezentujú svoje poznatky a skúsenosti v rámci špecifického didaktického modelu vyučovania etickej výchovy. Tým sa naplní aj tvorivý mentoring odborníkov z praxe pre skvalitnenie prípravy aktuálnych študentov etickej výchovy. Podujatie je súčasťou prebiehajúcej diskusie o aplikovaní kurikulárnych inovácií v príprave učiteľov etickej výchovy a implementovaní výchovných a vzdelávacích stratégií v súčasnej modernej škole.