Veda v psychológii alebo psychológia vedou

Zámerom podujatia je prezentovanie projektov výskumných bakalárskych prác študentov 3. ročníka odboru Psychológia. Obsahovým zameraním vedeckého záujmu sú oblasti aplikovanej psychológie ako kariérne poradenstvo, experimentálny výskum, pracovná a organizačná psychológia, klinická a poradenská psychológia. Formálna podoba podujatia má ustálenú štruktúru, študent v priebehu prezentácie predstaví: výskumný problém, výskumné hypotézy, výskumnú vzorku a metódy.