Využitie interdigitovaných súborov mikroelektród v analytike

Prednáška bude zameraná na súbory mikroelektród z tuhých materiálov. Diskutovať sa budú efekty vyplývajúce z tesného usporiadania mikroelektród v súbore ako je zberná účinnosť a redoxné cyklovanie stanovovaných látok.