Využitie vybraných techník práce s klientom v procese resocializácie

Resocializácia má pri zmierňovaní alebo eliminovaní dôsledkov prítomnosti sociálno-patologických javov v živote jednotlivca, ale i jeho rodiny, významnú úlohu v oblasti medziľudských vzťahov, uplatnenia sa na trhu práce, zdravia či autonómneho spoločenského fungovania. Integruje v sebe súbor sociálnych, psychologických a pedagogických intervencií, ktorých cieľom je znovuobnovenie optimálneho fungovania jednotlivca. Na dosiahnutie tohto cieľa sa v procese resocializácie uplatňuje široké spektrum odborných metód a techník práce s klientom. Cieľom workshopu bude vytvorenie priestoru, v ktorom účastníci môžu zažiť vybrané techniky zamerané na prácu s klientom v procese resocializácie.