Nové trendy v tepelnom spracovaní ocelí a jeho výskum v laboratóriách CEDITEK FŠT

Prednáška sumarizuje nové trendy tepelného spracovania ocelí a predstavuje možnosti jeho výskumu v dilatometrickom laboratóriu FŠT. Prednášajúci: doc. Ing. Igor Barényi, PhD., EUR ING.