PRÁVO-OBCHOD-EKONOMIKA XI.

Cieľom sympózia je prezentácia originálnych názorov, úvah, poznatkov, ako aj vlastných výsledkov vedecko-výskumnej činnosti v súvislosti s riešením grantových projektov APVV-19-0424 Inovatívna obchodná spoločnosť: vnútrokorporátne premeny, digitálne výzvy a nástup umelej inteligencie a APVV-17-0561 Ľudsko-právne a etické aspekty kybernetickej bezpečnosti a vytvorenie priestoru pre širšiu diskusiu a neformálne stretnutia.