PRÁVO-OBCHOD-EKONOMIKA XII.

Cieľom sympózia je prezentácia originálnych názorov, úvah, poznatkov, ako aj vlastných výsledkov vedecko-výskumnej činnosti v súvislosti s riešením grantových projektov APVV-19-0424 Inovatívna obchodná spoločnosť: vnútrokorporátne premeny, digitálne výzvy a nástup umelej inteligencie a APVV-21-0336 Analýza súdnych rozhodnutí metódami umelej inteligencie a vytvorenie priestoru pre širšiu diskusiu a neformálne stretnutia.