Rozvoj čitateľskej gramotnosti v cudzom jazyku s ohľadom na potreby žiakov s dyslexiou

Na seminári sa účastníci oboznámia s výsledkami výskumu realizovaného v rámci projektu VEGA č. 1/0118/20 Dyslexia ako jazykovo-kognitívna porucha a jej prejavy pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti v materinskom (slovenskom) a cudzom (anglickom) jazyku. Taktiež sa oboznámia s pedagogickými odporúčaniami ako pracovať na hodinách anglického jazyka so žiakmi s dyslexiou, pričom im budú poskytnuté konkrétne príklady aktivít.