Technické a technologické riešenie optimalizácie železničnej trate Lysá nad Labem – Čelákovice

Odborná prednáška je určená pre študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia študijných programov v študijných odboroch stavebníctvo, geodézia a kartografia a doprava a pre odbornú verejnosť. Prednáška je venovaná aspektom praktickej prípravy (technické riešenie) a realizácie rekonštrukcie dvojkoľajnej železničnej trate (technologické riešenie), s cieľom zlepšenia železničnej infraštruktúry a zvýšenia konkurencieschopnosti železničnej dopravy na obsluhovanom území. Prednáška je rozdelená do dvoch častí: výmena konštrukcie dvojkoľajného mosta ponad rieku Labe a výmena železničného zvršku a železničného spodku v celom rekonštruovanom úseku.