Workshop k projektu VVGS-2021-1993 na tému „Aktuálne otázky obecnej samosprávy v Slovenskej republike- vybrané problémy malých obcí“

Prezentovanie výsledkov výskumu projektu VVGS-2021-1993, ktorý sa zameral na vybrané problémy malých obcí, a to konkrétne problematiku odpadového hospodárstva- ako je napríklad financovania vývozu odpadu, na problematiku chýbajúcich vodovodov a kanalizácii vo vybraných obciach. Vybranými obcami boli obce Prešovského samosprávneho kraja, ktoré mali do 200 obyvateľov. Každej obci, ktorá spĺňala nami zvolené kritérium (PSK a do 200 obyvateľov) bol zaslaný dotazník, ktorý obsahoval 10 otázok týkajúcich sa vodovodov, kanalizácií, či žiadali v minulosti finančnú podporu z operačných programov Ministerstva životného prostredia, či žiadali v minulosti o finančnú podporu z Environmentálneho fondu, či využili v minulosti pri zapájaní sa do operačných programov možnosť medziobecnej spolupráce a z akých zdrojov financujú zber a vývoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Vybraným obciam bola zaslaná infožiadosť na upresnenie informácií týkajúcich sa výšky poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.
Podujatie sa bude konať kombinovanou formou, teda účastníci workshopu budú mať možnosť si vybrať medzi prezenčnou účasťou alebo účasťou online, prostredníctvom platformy MS Teams.